-


piwigo_util.tgz.JPG 파일의 사이즈를 50% 줄이는 기능


#!/bin/bash

JPG_COUNT=$(ls -l *.JPG | grep ^- | wc -l)
CUR_NUM=1

for i in *.JPG;
do
   echo "convert $i [$CUR_NUM/$JPG_COUNT]";
   convert $i -resize 50% $i;
   CUR_NUM=$(($CUR_NUM+1));
doneJPG 파일을 50% 줄이고 Exif 정보를 이용하여 Rotation 하는 기능 (작동 확인 안해봄..)#!/bin/bash

JPG_COUNT=$(ls -l *.JPG | grep ^- | wc -l)

CUR_NUM=1

for i in *.JPG ;
do
  echo "convert $i [$CUR_NUM/$JPG_COUNT]";
  convert jpg:"$i -auto-orient -resize 50% _$i";
  CUR_NUM=$(($CUR_NUM+1));

  break;
doneffmpeg 을 이용하여 .mp4 동영상에서 1초에 위치한 썸네일을 png 로 추출하여 pwg_representative 디렉토리에 저장하는 스크립트


#!/bin/bash

MP4_COUNT=$(ls -l *.mp4 | grep ^- | wc -l)
CUR_NUM=1
FILENAME=""

for i in *.mp4;
do
  echo "Thumbnail export $i [$CUR_NUM/$MP4_COUNT]";
  FILENAME=$(echo "$i" | sed 's/\.[^\.]*$//')
  echo ffmpeg -i "$i" -an -ss 00:00:01 -r 1 -vframes 1 -vcodec png -y "./pwg_representative/$FILENAME.png"
  ffmpeg -i "$i" -an -ss 00:00:01 -r 1 -vframes 1 -vcodec png -y "./pwg_representative/$FILENAME.png"
  CUR_NUM=$(($CUR_NUM+1));
done
ffmpeg 을 이용하여 .mp4 동영상에서 썸네일 png 추출하되 하위 디렉토리까지 모두 순환하는 스크립트# /bin/sh


FIND_STRING="*.mp4"
MP4_COUNT=$(find . -name "$FIND_STRING" | wc -l)
CUR_NUM=1
FILENAME=""


find . -name "$FIND_STRING" -print0 |
while read -d $'\0' file; do
  echo "Thumbnail export $i [$CUR_NUM/$MP4_COUNT]";
  FILENAME=$(echo "$file" | sed 's/\.[^\.]*$//')
  echo ffmpeg -i "$i" -an -ss 00:00:01 -r 1 -vframes 1 -vcodec png -y "./pwg_representative/$FILENAME.png"
  ffmpeg -loglevel panic -i "$i" -an -ss 00:00:01 -r 1 -vframes 1 -vcodec png -y "./pwg_representative/$FILENAME.png"
  CUR_NUM=$(($CUR_NUM+1));
done각각 해당 폴더에서 실행하면 됨.


다른 카테고리의 글 목록

강좌/HP N54L 활용 카테고리의 포스트 목록